GENERELLE LEJEBETINGELSER

§ 1 Partnerskab / Agent virksomhed vedr. udlejning af ferieboliger i Italien.

Consulting Travel & Tourism v/Flemming Ekstrøm, herefter nævnt som agent, opererer som formidler af ferieboligudlejning i Italien til kunderne i Danmark og evt. andre lande, herefter nævnt som lejer.

Agent indgår aftaler med ejere af Residenser / ferieboliger i Italien samt indgår aftaler med lokale bureauer/tour operatører, herefter nævnt samlet som udlejer, med hvem alle betingelser for leje, herunder priser m.m. er nedfældet og indgået. Consulting Travel & Tourism v/Flemming Ekstrøm opererer således som agent / formidler for udlejer og de underliggende aftaler med udlejer.

EU persondataforordning - GDPR
 - se § 13 nederst på siden.

§ 2 Bekræftelse på lejemål / Antal personer / Husdyr / Rygning

På vegne af udlejer fremsender agent lejebevis på bestilt lejemål enten pr. e-mail eller pr. brev, som lejer modtager senest 3 dage efter, at lejemålet er bekræftet af udlejer. Lejemålet er først forpligtende for alle parter, når depositum/forudbetaling jf. lejebeviset er modtaget af agent/udlejer via bankoverførsel eller anden aftalt betalingsformidling. Der henvises til afsnit om disse forhold. Lejlighederne må ikke bebos af flere personer (over 2 år), end der er aftalt og nævnt i lejebeviset og på den udstedte Voucher, som sendes til lejer umiddelbart efter at hele lejebeløbet er overført til agent/udlejer.
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr under opholdet uden forudgående aftale. Rygning bedes respekteret i henhold til evt. regler, som måtte være fastsat af udlejer (residensens/ferieboligens ejer).

§ 3 Varighed af lejemål

Lejemål pr. uge (1, 2 eller flere uger) er normaslt gældende fra lørdag til lørdag i højsæsonen ultimo juni til ultimo august.

Check-in ca. kl. 17:00-20:00 og check-out ca. kl. 08:00-10:00. Andre check-in/check-out tider kan forekomme.

Uden for højsæsonen kan der aftales lejemål á minimum 3 dages varighed eller mere, og der fraviges reglen om start af lejemål en lørdag.

§ 4 Lejlighedernes generelle standard

De pågældende ferielejligheder er udvalgt ud fra en karakteristisk vurdering af lejligheden, beliggenhed m.m. Der er således ikke tale om en generel international, anerkendt standard, idet standarden reflekterer de pågældende ejeres egen smag og lokal tradition af stil, design og møblering, som ikke kan lægges til grund for en eventuel reklamation. Der kan ikke forventes samme køkkenstandard i ferielejlighederne som i Danmark.

§ 5 Forbrug / Sengelinned / Håndklæder / Slutrengøring

Priserne for leje er som regel inkl. forbrug af elektricitet, gas, vand, sengelinned samt håndklæder til indendørs brug, såfremt intet andet er anført i lejebeviset. Slutrengøring kan være inkluderet/ikke inkluderet i lejeprisen. Der opkræves for evt. forbrug af varme og aircondition. Centralvarme forbrug kan kun forventes i perioden 1. november til 30. april.

§ 6 Rengøring / Skader

Den lejede ferielejlighed skal renholdes af lejer under opholdet. Lejer skal efterlade køkken, køkkengrej og service i rengjort stand og fjerne affald fra lejligheden. Lejer er ansvarlig overfor alt, hvad der forefindes i ferielejligheden i den lejede periode og er erstatningspligtig overfor udlejer (ejer af residens/feriebolig) ved forvoldte skader. Såfremt skader opstår, er lejer forpligtiget til omgående at underrette udlejer eller udlejers repræsentant v/bureau/tour operatør. Ikke meddelte skader på eller i ferielejligheden før afrejse vil blive udbedret for lejers regning. Skader, der opstår i lejeperioden, vil så vidt muligt blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid og ventetid på evt. håndværker.

§ 7 Reklamationer

Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med påbegyndt lejemål, skal dette meddeles udlejer eller udlejers repræsentant v/bureau/tour operatør på ankomstdagen lørdag senest kl. 19:30 eller den følgende mandag inden kl. 12:00. En reklamation skal så vidt muligt følges op i skriftlig form indenfor 24 timer.

Såfremt lejer ikke efterkommer disse reklamationsterminer og regler, kan lejer blive gjort ansvarlig for eventuelle skader og mangler i henhold til § 6.

Almindelige force majeure omstændigheder skabt af vejrlig, insekter o.a. samt evt. uforudsete strøm- og vandafbrydelser kan ikke lægges til grund for reklamation, der berettiger lejer en erstatning. Såfremt en akut situation måtte indebære, at udlejer må tilbyde lejer en anden ferielejlighed, vil udlejer så vidt det er muligt tilbyde lejer en tilsvarende lejlighed afhængig af ledig kapacitet. Lejer vil eventuelt modtage en dekort på lejemålet, såfremt lejlighedens pris er mindre end den oprindelige.

§ 8.1 Betaling af leje via bankoverførsel til Danske Bank

Lejer skal, afhængig af residens/feriebolig, indbetale/bankoverføre 25-30 % af lejeprisen til agent senest 3 hverdage efter modtagelsen af lejebevis. Restbeløbet for lejemålet indbetales/bankoverføres til agent senest 60-65 dage før lejeperiodens påbegyndelse. Såfremt restbeløbet ikke er agent rettidig i hænde, forbeholder agent/udlejer sig ret til at annullere aftalen, og der henvises til annulleringsreglerne under § 10.

Såfremt lejemål bestilles senere end 60-65 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldet til omgående betaling senest 3 hverdage efter modtagelse af lejebeviset.

Det er vigtigt, at ovennævnte betalingsterminer overholdes, og det bemærkes, at der går ekstra bankhverdag for en banktransaktion i Danmark, hvis lejer bruger anden bank end Danske Bank. Og der kan gå op til 2-3 hverdage for en banktransaktion mellem Danmark og Italien.

Der tages forbehold for, at nogle kommuner i Italien har indført en ”tourist tax” fra 2012, som kan varierer fra område til område. Denne ”tax” vil i givet fald blive opkrævet fra udlejer og vil typisk udgøre ca. € 1-1½ per person/per dag i maks. 6-7 dage. Børn under 10 år er undtaget for denne opkrævning.

§ 8.2 Betaling af leje via PayPal / Betalingskort

Det er også muligt at betale med internationale betalingskort f.eks. MasterCard via det anerkendte PayPal betalingssystem mod pålæg af handling gebyr. Øvrige betingelser er gældende som nævnt under § 8.1.

Såfremt lejer ønsker denne betalingsform, skal det oplyses agent ved bestilling, som pålægger den oplyste lejepris et gebyr på DKK 2,60 pr. transaktion plus 3,40 % af den totale lejepris. Disse tillæg tilgår betalingssystemet PayPal.

Læs mere om dette betalingssystem her - www.paypal.com.

§ 9 Voucher og kørselsbeskrivelse

Når restbeløbet er modtaget af agent og efterfølgende overført til udlejer vil agent modtage endelig bekræftelse på lejemålet fra udlejer. Agent udskriver derefter en Voucher, som vil blive videresendt til lejer via e-mail sammen med øvrige informationer som f.eks. kørselsbeskrivelse samt navn, adresse, telefonnummer m.m. på residensen/ferieboligen. Voucheren indeholder lejers data jf. udstedt lejebevis, herunder det antal personer, som er aftalt mellem agent og lejer. Voucheren er et endegyldigt og vigtigt dokument for lejer og skal fremvises til udlejer ved ankomst i print form eller via Tablet / Smartphone sammen med pas. Udlejer er kun er forpligtet til at indlogere det antal personer, som er anført på Voucheren.

Lejer er forpligtet til at underrette udlejer eller udlejers repræsentant v/bureau/tour operatør senest 3 dage før ankomst om evt. planlagte ændringer i ankomstdato. Ved uforudsete forsinkelse på selve ankomstdagen og ved forventet ankomst senere end kl. 20:00 - skal udlejer eller udlejers repræsentant v/bureau/tour operatør underrettes på telefon, fax eller mail - der henvises til data på Voucher.

§ 10 Afbestilling/Ændring - standard betingelser (kan variere fra residens til residens)

Ved annullering af lejemålet senest 65 dage før start af lejeperioden, tilbagebetales 25 % af det forudbetalte depositum.

Ved annullering af lejemålet mellem 64 og 30 dage før start af lejeperioden tilbagebetales 50 % af det forudbetalte totale lejebeløb.

Ved annullering af lejemålet mellem 29 og 10 dage før start af lejeperioden tilbagebetales 10 % af det forudbetalte totale lejebeløb.

Ved annullering af lejemålet derefter følger ingen tilbagebetaling.

Ovvennævnte er vejledende, idet betingelserne kan variere fra en residens/feriebolig til en anden, hvilket dog vil fremgå af det til lejer udstedte lejebevis m.m. for den pågældende residens/feriebolig. Ved evt. ændringer af en booking kan der opkræves et gebyr på Euro 25.

Såfremt udlejer bliver tvunget til at annullere en booking på grund af ønskede ændringer fra lejer, træder ovennævnte afbestillingsregler i kraft. Dog kan disse erstattes af et handling gebyr på minimum Euro 100, såfremt den pågældende lejlighed kan genudlejes.

§ 11 Afbestillingsforsikring

Det tilrådes at tegne en afbestillingsforsikring - eksempelvis hos GOUDA Rejseforsikring. Dette kan gøres Online, direkte hos forsikringsselskabet via agent Websites – www.ferieboligtoscana.dk eller www.ferieboligeritalien.dk

§ 12 Sikkerhedsdepositum

Ved ankomst til residensen/ferieboligen aflever lejer et sikkerhedsdepositum i Euro (100-300) til udlejer. Beløbets størrelse, hvilket vil fremgå af den udstedte Voucher og afhænger af ferielejlighedens størrelse, skal tjene til dækning af eventuelle skader, der påføres ferielejligheden under opholdet, herunder skader på materiel, samt ved eventuelle mangler ved afrejse eller ved særlig grov misligholdelse af lejligheden.

Ved evt. manglende rengøring af f.eks. køkken og køkkenservice, manglende fjernelse af affald før afrejse, har udlejer ret til at fratrække Euro 8 per person - dog minimum Euro 25 pr. lejlighed. Restbeløbet afleveres tilbage til lejer ved afrejse - fratrukket evt. forbrug og fratrukket evt. slutrengøring der ikke er inkluderet i prisen - efter at udlejer har tjekket lejligheden og fundet alt i orden.

Såfremt lejer ønsker at forlade lejligheden, før en endelig inspektion har fundet sted, har udlejer ret til at tilbageholde sikkerhedsdepositum, indtil inspektion har fundet sted, og udlejer vil derefter overføre dette depositum, eller restdepositum, til lejer inden 30 dage.

Udlejer og lejer fritager agent for ansvarsforpligtelse overfor mulige meningsudvekslinger mellem udlejer og lejer omkring sikkerhedsdepositum og dets tilbagebetaling.

§ 13 EU Persondataforordning

EU`s persondataforordning "General Data Protection Regulation" får virkning i Danmark og resten af EU 25. maj 2018. Ordningen stiller bl.a. større krav til åbenhed om, hvilke kundedata vi som virksomhed behandler, viderebringer og opbevarer. I forbindelse med en booking af en feriebolig i Italien udsteder vi som virksomhed et Lejebevis (PDF) til kunden, indeholdende navn, adresse og mobil telefonnummer på den person, som står for lejemålet. Navn og mobil telefonnummer viderebringes via e-mail og via Voucher dokument direkte til ejer af udlejningsstedet eller til formidler (Italian Licensed Tour Operator / Travel Agency) af udlejningsstedet. Nævnte data opbevares på virksomhedens IT platforme i 3 år samt på Google Cloud Platform.
Data kan altid forlanges slettet af kunden efter lejemålets ophør.